logo
 

Na een hercertificatie bedrijfsaudit door LRQA is Nemad Groep zonder afwijkingen opnieuw gecertificeerd voor de ISO9001:2015 en ISO14001:2015 voor een nieuwe periode van drie jaar.  Ondanks de moeilijke omstandigheden van de afgelopen jaren en de uitdagingen die door Covid aan het arbo-, milieu- en kwaliteitsmanagement werden gesteld, bleek het management, de medewerkers en het managementsysteem robuust en flexibel te kunnen inspelen op deze omstandigheden zonder verstoringen voor de operationele processen.

Tijdens de uitgevoerde steekproeven zijn er geen afwijkingen geconstateerd en er stonden er ook geen open uit voorgaande assessments.

 

Het oordeel was dat de Nemad Groep organisatie haar integrale management systeem op een goede wijze heeft onderhouden, zodanig dat:

- Via de omgevingsanalyse goed inzicht wordt verkregen in de eisen en belangen van interne en externe stakeholders en de risico’s en kansen voor de organisatie,

- Op basis van deze uitkomsten beleid wordt gevoerd waarbij doelstellingen worden nagestreefd, kansen worden opgepakt en risico's worden gemitigeerd.

- Goed inzicht wordt verkregen in de vigerende wet- & regelgeving en de compliance situaties hieromtrent (er zijn geen omissies / overtreding / hinderklachten te melden).

- Goed inzicht wordt verkregen in de perceptie van klanten waarop men kan acteren (klanten zijn zeer tevreden, hoge mate van klantentrouwheid, trendreductie externe afwijkingen / klachten),

- Continue verbetering wordt gerealiseerd.

 

 

 
 
Nemad ISO9001
Nemad ISO14001